Τεχνικά Έργα

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Τεχνικών Έργων καλύπτεστε για τις ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α.) ή έργων Συναρμολόγησης (π.χ. μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.α.) από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Καλύπτεστε τόσο για τις υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαϊά, οι θεομηνίες και ο σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή / και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας. Συμπληρωματικά μπορεί να καλυφθεί και η Εργοδοτική σας Αστική Ευθύνη.