Διακοπή Εργασιών

Εξασφαλίστε τις πάγιες δαπάνες, το μικτό κέρδος και τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση ζημίας συνεπεία των κινδύνων έναντι των οποίων έχετε επιλέξει να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας.

Η κάλυψη αυτή μπορεί να προστεθεί σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων για βιομηχανικό ή μεγάλο εμπορικό κίνδυνο.

Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας αποζημιώσει για την απώλεια Μικτού Κέρδους και για τα Πρόσθετα Εξοδα τα οποία θα προκύψουν από την ελάττωση του τζίρου και την αύξηση του κόστους παραγωγής, την οποία θα υποστείτε μετά από μερική ή ολική καταστροφή των περιουσιακών σας στοιχείων τα οποία χρησιμοποιείτε για την επαγγελματική σας δραστηριότητα, από επέλευση κινδύνου που θα καλύπτεται από το συμβόλαιο περιουσιακών στοιχείων.