Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Ειδικά  προγράμματα που εξασφαλίζουν την επιχείρησή σας (κτίριο και περιεχόμενο) για μερική ή ολική καταστροφή η οποία οφείλεται σε τυχαία, απρόβλεπτα και αιφνίδια αίτια και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαϊά-κεραυνός, ζημιές από καπνό πυρκαϊάς
 • Πυρκαϊά από δάσος
 • Έκρηξη
 • Πτώση αεροσκάφους και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό
 • Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία και με αντικλείδι
 • Ζημιές του κλέπτη στο κτίριο και περιεχόμενο
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, από νερά βροχής ή χιονιού
 • Διαρροή σωληνώσεων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
 • Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης
 • Αστική ευθύνη πυρκαϊάς
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Θραύση επιγραφών
 • Ληστεία/ hold up
 • Γενική αστική ευθύνη  (από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής του)
 • Αστική ευθύνη εργοδότη (εξαιρουμένης ρητά της επαγγελματικής αστικής ευθύνης)
 • Διακοπή εργασιών
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά παντός κινδύνου για P.C. ταμειακές μηχανές-τηλεφωνικά κέντρα-fax-φωτοτυπικά μηχανήματα

Επίσης μπορεί να δοθεί προαιρετικά και η κάλυψη του Σεισμού.