Ασφάλιση Στελεχών

Σήμερα, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν τα Διευθυντικά Στελέχη είναι πιο δύσκολες από ποτέ. Τα διευθυντικά στελέχη φέρουν ευθύνη για την επιβίωση, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εταιρειών τους τη στιγμή που το μακροοικονομικό περιβάλλον όπου λειτουργούν δυσχεραίνει το έργο τους, ανατρέπει τα σχέδιά τους και υπονομεύει την οικονομική ευρωστία. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι δικαστικές διεκδικήσεις εις βάρος Στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων / οργανισμών πληθαίνουν, καθώς οι επενδυτές και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι καταλογίζουν ευθύνες και διεκδικούν χρηματικά ποσά επικαλούμενοι λάθη, παραλείψεις, κακοδιαχείριση, ακόμα και απάτη.

Παράλληλα, η αύξηση των δικαστικών διεκδικήσεων οφείλεται και σε μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως:

  • στην πρόβλεψη της νομοθεσίας για την από κοινού και σε ολόκληρο ευθύνη των μελών του Σώματος του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εκθέτει τα μέλη σε ευθύνες από λάθη, παραλείψεις αλλά ακόμη και σκόπιμες ενέργειες συναδέλφων τους. Το νομικό πλαίσιο έχει πρόσφατα τροποποιηθεί αυξάνοντας σημαντικά τις ευθύνες που έχουν τα στελέχη Ανωνύμων Εταιρειών (N. 3604/2007)
  • στην, εκ των πραγμάτων, εφαρμογή άλλων νομικών πλαισίων που προβλέπουν αυστηρότερες διατάξεις από την Ελληνική Νομοθεσία, όταν η επιχείρηση / οργανισμός δραστηριοποιείται εκτός συνόρων ή όταν επιχειρείται η προσέλκυση αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών. Ειδικά για τις ΗΠΑ (αγορά στόχος για πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις) μπορεί να μεταφραστεί σε αλματώδη αύξηση πλήθους αλλά και οικονομικά επαχθέστερων απαιτήσεων
  • στην εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώνουν ένα τυπικό και αυστηρό επιχειρηματικό περιβάλλον, με κύρια έμφαση στον τομέα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε απόκλιση από τις επιβαλλόμενες προδιαγραφές εσωτερικού ελέγχου ενδέχεται να οδηγήσει σε απαιτήσεις τρίτων κατά των Στελεχών Διοίκησης
  • στις υφιστάμενες ανεπαρκείς διοικητικές δομές, κατάλοιπο του οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου, που αυξάνουν την πιθανότητα απαιτήσεων που προέρχονται από διάφορες πηγές
  • στον κίνδυνο πτώχευσης, αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στην αυξημένη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων
  • στην αύξηση απαιτήσεων που εγείρονται από υπαλλήλους η οποία οφείλεται σε παραβάσεις των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών διατάξεων που διεκδικούνται δικαστικά μετά από απολύσεις και περικοπές προσωπικού.Οι γενικότερες τάσεις που επικρατούν στην ελληνική και διεθνή αγορά αλλά και οι άμεσες ή έμμεσες απειλές για απεριόριστες προσωπικές ευθύνες των στελεχών Διοίκησης, καθιστούν καίρια την ανάγκη ασφαλιστικής προστασίας.