Αστική Ευθύνη

Ο κλάδος Αστικής Ευθύνης παρέχει προϊόντα στις βασικές κατηγορίες (Γενική Αστική Ευθύνη – Επαγγελματική Ευθύνη – Ευθύνη Προϊόντος) όπως ενδεικτικά αναφέρονται Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Οι κατηγορίες επαγγελματιών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά είναι οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, φοροτεχνικοί-λογιστές, δικηγόροι, διαμεσολαβούντες και οι Tour Operators.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Εσείς που ασκείτε την Ιατρική μπορείτε να καταλάβετε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεστε στο πλευρό κάποιου, τη στιγμή ακριβώς που σας χρειάζεται. Γι’ αυτό, καταλαβαίνετε και την αξία της Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης.

Η εταιρία εξασφαλίζει, με ιδιαίτερη υπευθυνότητα, ασφαλιστική και νομική κάλυψη σε έναν επιστημονικό κλάδο που επωμίζεται τεράστιες ευθύνες. Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρά τις καλύτερες προθέσεις σας, οι συνέπειες μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης μπορεί να είναι δυσάρεστες. Η εταιρία παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης για:

  • Απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλειά σας και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός σας.
  • Ατυχήματα που πιθανόν συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου και για τα οποία φέρετε ευθύνη.

Άλλες καλύψεις Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Με την Αστική Ευθύνη Εργοδότη καλύπτεστε για την  Εργοδοτική Αστική  Ευθύνη σας που αφορά  ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν  στο υπαλληλικό ή / και εργατοτεχνικό προσωπικό της επιχείρησής σας από αμέλεια δική σας ή των προστηθέντων σας.  Η κάλυψη συνίσταται σε καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθώς και σε διαφορά ημερομισθίου  Ι.Κ.Α.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Ακόμα και αν στην επιχείρησή σας εφαρμόζετε ένα άριστο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, η πιθανότητα να φτάσει στον καταναλωτή ένα ελαττωματικό σας προϊόν, είναι πάντα υπαρκτή γεγονός που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα που, με πολύ κόπο, έχετε φτιάξει μέχρι σήμερα στην αγορά.

Με την Αστική Ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι αξιώσεων Τρίτων για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / και υλικές ζημιές , οι οποίες θα προκύψουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα των καλυπτόμενων προϊόντων που διαθέσατε ως “παραγωγός” μέσα στα πλαίσια της εμπορικής σας δραστηριότητας.